Ukrainian English

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АПРОБАЦІЙНУ РАДУ 

 

1. Загальні положення

1.1. Апробаційна рада створюється для проведення апробації (попередньої експертизи) дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук відповідно до пп. 18, 19 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 423 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 955  та п. 3 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 14.09.2011р. № 1059 із змінами, внесеними згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 12.03.2012 р. № 270.

1.2. Апробаційна рада проводить апробацію (попередню експертизу) закінчених дисертаційних робіт докторантів, аспірантів та здобувачів за спеціальностями «психіатрія» (14.01.16) та «наркологія» (14.01.17), виконаних в УНДІ ССПН або в інших установах.

1.3. Голова, його заступник, секретар та члени апробаційної ради призначаються наказом директора інституту. До засідань апробаційної ради залучаються члени спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01, провідні фахівці інституту за профілем дисертаційної роботи та фахівці інших наукових установ, наукові співробітники відділу інституту, в якому виконувалась робота.

ІІ. Порядок подання дисертаційної роботи на апробацію

2.1. Для проведення апробації (попередньої експертизи) дисертації,  виконаної в УНДІ ССПН, докторант, аспірант або здобувач подає заяву директору інституту з проханням розглянути його дисертаційну роботу для отримання відгуку установи, в якій виконано дисертацію. До заяви подається по одному примірнику тексту дисертації та автореферату.

2.2. Директор УНДІ ССПН дає відповідне розпорядження Голові Апробаційної ради, при цьому призначаються члени експертної комісії для перевірки первинної документації  та рецензенти (2 – при апробації кандидатської дисертації та 3 – докторської дисертації) з числа провідних фахівців інституту або фахівців інших наукових установ за профілем дисертаційної роботи.

2.3. Секретарю апробаційної ради докторант, аспірант або здобувач подає наступні документи:

- текст дисертації;

- текст автореферату;

- виписку з протоколу засідання Вченої ради інституту про затвердження теми дисертації;

- виписку з протоколу засідання комісії з питань етики;

- рецензії на дисертаційну роботу;

- відгук керівника (консультанта) роботи;

- відбитки наукових праць, в яких надруковані результати дисертаційного дослідження згідно з переліком, що визначає МОНмолодьспорт;

- акти впровадження результатів дослідження в практику;

- первинну документацію дисертаційного дослідження (інформовані згоди пацієнтів, карти обстеження, анкети, шкали, бланки, таблиці та ін.).

Всі документи надаються в друковану вигляді із засвідченими підписами і печатками.

2.4. Після надходження до секретаря Апробаційної ради висновку експертної комісії з перевірки первинної документації та відгуків рецензентів Голова Апробаційної ради готує в установленому порядку наказ по інституту. У ньому визначається коло наукових працівників (окрім постійних членів апробаційної ради), які обов’язково мусять взяти участь в обговоренні роботи, призначається комісія для складання висновку, вказуються рецензенти, час і місце проведення засідання тощо. До складу комісії входять голова та секретар Апробаційної ради, рецензенти дисертаційної роботи, за потреби – інші фахівці.

2.5. Висновок установи, в якій виконано дисертацію (3 примірники), видається здобувачеві не пізніше, як через 2 місяці з дня подання для апробації кандидатської і трьох місяців – докторської дисертації.

2.6. У випадку проведення апробації дисертації, яка виконана в іншій установі, здобувач подає документи до спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 за встановленим МОНмолодьспорт України переліком, у тому числі висновок установи, в якій виконано дисертацію. Комісія спеціалізованої вченої ради залучає для проведення апробації Апробаційну раду та узгоджує з Головою Апробаційної ради дату і місце проведення спільного засідання.

2.7. Перераховані в п. 2.3 документи, виключаючи текст дисертації та первинну документацію, разом з протоколом та випискою з протоколу засідання Апробаційної ради складають особову справу докторанта, аспіранта або здобувача, яка протягом року зберігається у секретаря Апробаційної ради, а потім здається до архіву інституту.

 

ІІІ. Порядок проведення апробації

3.1. Формою роботи Апробаційної ради є засідання. Засідання Апробаційної ради може відбутися при наявності Голови або його заступника та секретаря ради і не менше 3-х докторів наук при розгляді кандидатської та не менше 5 докторів наук при розгляді докторської дисертації (включаючи рецензентів). За відсутності секретаря ради його обов’язки можуть бути покладені Головою на іншого наукового співробітника, який має науковий ступінь. Засідання Апробаційної ради є відкритими.

3.2. Засідання Апробаційної проводяться у такому порядку: головуючий оголошує порядок денний засідання і надає слово секретарю ради, який доповідає про подані здобувачем документи та їх відповідність існуючим вимогам. Далі слово надається здобувачу для доповіді основних положень дисертації та відповідей на запитання; науковому керівнику або науковому консультанту та рецензентам. Рецензенти мають чітко і конкретно викласти позитивні і негативні риси роботи. Висновок рецензента щодо роботи повинен бути однозначним (позитивний чи негативний).

У подальшому обговоренні беруть участь всі присутні на засіданні. Після заключного слова здобувача головуючий зачитує проект висновку Апробаційної ради, що приймається відкритим голосуванням, в якому беруть участь всі присутні на засіданні, які мають вчений ступінь. Висновок вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини присутніх із вченим ступенем.

3.3. Результати апробації оформлюються таким чином:

3.3.1. У випадку проведення апробації і оформлення висновку установи, в який виконано дисертацію (Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології) – у вигляді витягу з протоколу засідання Апробаційної ради. Висновок підписує Голова ради або його заступник і секретар ради, затверджує директор інституту та скріплює печаткою.

Висновок складається з таких частин: актуальність теми та її зв'язок із планами наукових робіт установи, формулювання наукової задачі, наукова новизна, наукове та практичне значення роботи, використання результатів роботи, повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий внесок у них автора, оцінка мови та стилю дисертації, відповідність роботи спеціальності, з якої вона подається до захисту, рекомендація щодо захисту.

Висновок датується днем проведення засідання Апробаційної ради  і видається здобувачеві у трьох примірниках. Термін чинності висновку – 1 рік.

3.3.2. У випадку проведення апробації дисертації, що виконана в іншій установи, – у вигляді протоколу засідання Апробаційної ради, результативна частина якого формулює проект висновку комісії спеціалізованої вченої ради. Витяг з протоколу Апробаційної ради для членів комісії спеціалізованої ради має рекомендаційний характер. У даному випадку витяг з протоколу Апробаційної ради здобувачеві на руки не видається.

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite