Ukrainian English

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОБЛЕМНУ КОМІСІЮ 

І. Загальні положення

1.1.  Проблемна комісія (надалі ПК) Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (надалі Інститут) здійснює наукову оцінку і координацію науково-дослідних робіт (НДР) що плануються до виконання у відділах Інституту, виходячи з їх актуальності, науково-практичної значущості та передбачуваного соціально-економічного ефекту від впровадження. ПК визначає актуальність, науково-практичну значущість, доцільність та конкурентоспроможність дисертаційних робіт за спеціальностями «психіатрія» (14.01.16), «наркологія» (14.01.17) та «медична психологія» (19.00.04) що плануються до виконання в Інституті.

1.2.  У своїй діяльності ПК керується Постановами Кабінету Міністрів України, Наказами МОЗ України та МОНмолодьспорту України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3    Діяльність ПК координує Вчена рада Інституту.

1.4  Голова, його заступники, секретар та члени ПК призначаються наказом директора Інституту. Членами ПК є провідні фахівці Інституту в галузі психіатрії, наркології та медичної психології. 

ІІ. Порядок роботи проблемної комісії

2.1. Для проведення наукової оцінки НДР, що плануються до виконання в Інституті, науковий керівник подає заяву Голові ПК з проханням розглянути актуальність та науково-практичну значущість НДР для отримання рішення про доцільність її планування.

2.2. Секретарю ПК науковий керівник НДР за 10 днів до засідання ПК подає документи згідно з додатком № 1.

2.3. Для проведення наукової оцінки дисертації, що планується до виконання в Інституті, докторант, аспірант або здобувач подає заяву Голові ПК з проханням розглянути актуальність та науково-практичну значущість його дисертаційної роботи для отримання рішення про доцільність її планування.

2.4. Секретарю ПК докторант, аспірант або здобувач за 10 днів подає документи згідно з додатком 2. 

ІІІ. Організація роботи комісії

3.1. Організаційною формою роботи ПК є засідання, що проводяться за рішенням Голови ПК.

3.2. Засідання ПК є правомочним, якщо присутні не менше двох третин її членів. Члени Комісії беруть участь у її засіданні особисто, передача своїх повноважень іншим особам забороняється. Засідання ПК є відкритими.

3.3. Засідання ПК проводяться у такому порядку: головуючий оголошує порядок денний засідання і надає слово секретарю комісії, який доповідає про подані документи та їх відповідність існуючим вимогам. Далі слово надається керівнику НДР (здобувачу наукового ступеня) для доповіді основних положень наукової роботи, що планується, та відповідей на запитання. Рецензенти мають чітко і конкретно викласти позитивні і негативні риси роботи. Висновок рецензента щодо роботи повинен бути однозначним (позитивний чи негативний). У подальшому обговоренні мають право брати участь всі присутні на засіданні. Рішення ПК приймається відкритим голосуванням, в якому беруть участь лише члени ПК. Висновок вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів ПК. У разі прийняття рішення кожен член ПК, що проголосував проти його прийняття, має право викласти письмово окрему думку, яка приєднується до протоколу засідання.

3.4. За результатами засідання складається протокол, який підписується Головою та секретарем ПК. На підставі протоколу готується витяг з рішенням ПК, який підписується Головою та секретарем ПК.

3.5. Витяг з протоколу засідання ПК датується днем проведення засідання і видається керівнику НДР (здобувачу наукового ступеня).

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite