Ukrainian English

НАУКОВІ ПРАЦІВНИКІ ВІДДІЛУ

Табачніков Станіслав Ісакович

Завідувач відділу, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України.

Харченко Євген Миколайович
головний науковий співробітник, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України, лікар-психіатр вищої категорії, лікар-нарколог
Синіцька Татьяна Віталіївна
науковий співробітник, психолог
Чепурна Аліна Миколаївна
молодший науковий співробітник, лікар-психолог
Хірман Ірина Володимирівна
провідний фахівець

В 1986 році при Київському філіалі НДІ загальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського був створений Відділ по вивченню патогенетичних механізмів і методів терапії алкоголізму.
Наукова робота здійснювалась в тісному зв'язку із провідними академічними закладами України.
Спільним наказом Президії Академії наук і Міністерства охорони здоров'я України № 103/109 від 14.06.1995 р. з метою виконання «Національної програми протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу», яку здійснювала «Національна координаційна рада по боротьбі з наркоманією» при Кабінеті Міністрів України на базі відділу проблем наркології УНДІ ССПН МОЗ України був створений Міжвідомчий центр клінічної і експериментальної наркології МОЗ і НАН України (МЦКЕН) при Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології
МЦКЕН створений з метою активнішого розвитку, координації, взаємодії фундаментальних та прикладних досліджень проблем алкоголізму та наркоманії в Україні з практичним використанням їх результатів в медицині.
Співробітниками відділу та інституту біохіміі ім. О.В. Палладіна НАНУ проводились фундаментальні дослідження біологічних (біохімічних та патофізіологічних) механізмів алкоголізму та наркоманії. Одержані дані, що внесли суттєвий вклад в ацетальдегідну гіпотезу формування алкогольної залежності. Доведено положення про те, що в основі формування залежності від психоактивних речовин лежить складна, багаторівнева та ієрархічно побудована функціональна домінантна система з вираженими метаболічними, психофізіологічними, психічними та соціально-психологічними порушеннями в окремих її ланках. Спільно із академіком М.Ф. Гулим були створені препарати: медіхронал, намацит та медіцит. Медихронал виробляється серійно і є широко розповсюдженим препаратом на сьогоднішній день.
Був розроблений новий патогенетично орієнтований метод терапії опійної наркоманії на підставі створеного перспективного метаболічного препарату медицит.
Розроблений і запатентований новий комплексний чотирьохетапний метод терапії опійної наркоманії, при цьому визначені нові призначення відомих фармакологічних препаратів, таких як сульпірід, баклофен, глютамінова кислота та деякі інші.
Спільно із інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. Заболотного НАНУ продовжується робота над створенням і впровадженням протинаркотичних засобів - біопон і іксон.
Здійснювалися дослідження в галузі соціальної наркології, організації наркологічної допомоги населенню, проводяться клінічні випробовування медичних препаратів, розвивається новий напрямок нейрофізіологічних досліджень – фармакологічна ЕЕГ.
З початку 2003 по 2008 рік відділом проблем наркології – МЦКЕН керував заступник директора УНДІ ССПН із наукової роботи – канд. мед. наук, доцент Ігнатов Михайло Юрійович. У 2008 році зі складу відділу вийшла лабораторія патофізіології залежних станів, утворивши новий структурний підрозділ Інституту – Лабораторію нейрофізіології та біохімії.
У тому ж році відділ отримав нову назву – відділ соціальної та клінічної наркології. Керівником відділу став д-р мед. наук, професор, академік АН ВО України Табачніков Станіслав Ісакович.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛУ
• Вивчення основних механізмів (клінічних, біологічних, біохімічних, нейрохімічних, патофізіологічних та психофізіологічних) патогенезу алкоголізму, наркоманій і токсикоманій.
• Виявлення ролі генетичних, соціально-психологічних та інших факторів у поширенні адиктивних розладів.
• Методи профілактики, терапії адиктивних розладів, психокорекції та реабілітації хворих з даною патологією.
ДОСЯГНЕННЯ, ЗДОБУТКИ
– На основі біохімічних, патофізіологічних, психофізіологічних і електрофізіологічних досліджень у хворих і експериментах на тваринах одержані нові дані, що підтверджують альдегідну гіпотезу патогенезу алкогольної залежності. Показана також важлива роль у її формуванні опіатної системи. Результати цих, а також генетичних досліджень наочно свідчать про близькість патогенетичних механізмів як алкогольної, так і наркотичної (опійної) залежності.
– За даними нейрохімічних і біологічних досліджень в експериментах на тваринах встановлені інтимні механізми ролі впливу стресових факторів у патогенезі алкогольної залежності. Результати біохімічних досліджень дозволяють на основі комплексу ендогенних метаболітів розробити новий фармакологічний препарат для терапії та профілактики стресових реакцій в організмі людини.
– У відповідності з альдегідною гіпотезою виникнення та розвитку алкогольної залежності, а також у результаті тривалих експериментальних ті клініко-патофізіологічних досліджень розроблений новий високоефективний антиалкогольний препарат медихронал.
– Одержані дані про зрив процесів адаптації при хронічній морфінній інтоксикації, що є чинником значних метаболічних порушень в організмі і є важливою патогенетичною ланкою у розвитку опійної залежності.
– За результатами експериментальних досліджень встановлені істотні зрушення вмісту моноамінергічних нейропедіаторів у тканинах різних структур мозку при формуванні і розвитку морфінної залежності. При цьому істотно зростає рівень амінокислот, які є попередниками біосинтезу дофаміну і норадреналіну. Крім того, значно зростає кількість аміноацидергічних лігандів.
– Показано, що процес розвитку синдрому опійної абстиненції має дискретно-динамічний характер. Встановлюються особливості і роль порушень взаємовідносин основних нейромедіаторних систем головного мозку та ключових метаболічних зрушень у цьому процесі.
– Розроблена система клініко-лабораторних критеріїв з метою діагностики та оцінки ефективності терапевтичних і профілактичних заходів при залежних станах.
– Розроблений новий комплексний чотирьохетапний метод усунення опійної залежності, в основу якого закладений диференційований принцип лікувально-реабілітаційних і профілактичних заходів у хворих із використанням зовсім нових і оригінальних фармакологічних препаратів, або ж вживанням деяких відомих препаратів. Разом із Інститутом біохімії та Інститутом мікробіології НАНУ створені нові лікарняні препарати: медицит, намацит, біопон, іксон. Встановлена можливість використання за новим призначенням і проведена клінічна апробація таких фармакологічних препаратів, як баклофен, сульпірід, мемоплант, глютамат, азалептін, депакін, а також низки ентероссорбентів.
У 2009 році працівниками відділу завершено дві теми НДР – «Розроблення та впровадження у практику сучасних методів профілактики, лікування та реабілітації осіб, хворих на наркоманію» та «Розробити клінічні протоколи діагностики і лікування психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, коморбідних з психічною патологією іншого походження на моделі афективних розладів, шизофренії та органічного ураження головного мозку». В результаті проведених досліджень встановлено, що є недосконалими нормативні документи щодо надання медичної допомоги хворим наркологічного профілю у закладах первинної медико-соціальної допомоги, значна кількість лікарів загальної практики не вважає себе готовою професійно до вирішення проблем, пов'язаних із зловживанням алкоголем та іншими психоактивними речовинами. Виходячи з цього, розроблено критерії та алгоритми використання лабораторних методів діагностики інтоксикації психоактивними речовинами, лабораторно-інструментальні методи діагностики станів залежності від психоактивних речовин, профілактики та лікування розладів, пов'язаних із зловживанням алкоголем та іншими психоактивними речовинами, в закладах первинної медико-сагнітарної допомоги, а також клінічні протоколи діагностики і лікування психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, коморбідних з психічною патологією іншого походження на моделі афективних розладів, шизофренії та органічного ураження головного мозку
2010 рік започаткував новий етап розвитку відділу – вивчення разом з хімічними нехімічних адикцій. Тема НДР, яку виконував відділ – «Розробити систему лікувально-профілактичних заходів щодо надання спеціалізованої медичної допомоги особам із хімічною та нехімічною адикціями (на моделі алкогольної та ігрової залежності)». В процесі роботи науково обґрунтовані засади методично-консультативної та лікувально-профілактичної роботи щодо поєднаної ігрової та алкогольної залежностей серед контингенту молоді, основним принципом якої є комплексність, що включала: а) фармакотерапію; б) психотерапію (когнітивно-поведінкова); в) соціальну адаптацію. Мета психофармакотерапії - вплив на патогенетичні складові залежності (патологічний потяг, психопатологічна симптоматика), де препаратами вибору були антидепресанти та атипові антипсихотики. У свою чергу психотерапія була спрямована на відновлення психічного, фізичного, психологічного, сімейного й соціального статусу підлітків. Розроблена система психогігієни, психопрофілактики та психотерапії відрізняється етапністю, комплексністю та диференційованістю з урахуванням біосоціальних, суб'єктивно-особистісних і поведінкових факторів ризику та патогенетичних механізмів реалізації адиктивної поведінки. Одночасний вплив на хімічні і нехімічні адиктивні мішені дозволив значно підвищити ефективність системи надання спеціалізованої медичної допомоги особам із поєднаною хімічною та нехімічною залежностями, які рекомендовані до широкого впровадження в установи практичної охорони здоров'я, педагогічного та соціального профілю.
З 2013 року співробітники відділу виконують НДР на тему «Розробка моделі та алгоритму надання медико-соціальної допомоги підліткам з адиктивною поведінкою, що вживають психоактивні речовини». На підставі отриманих даних вивчення особливостей формування адиктивної поведінки у підлітків, впливу соціальних факторів, преморбідних психічних розладів розроблено модель та алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам, які вживають психоактивні речовини на різних рівнях медичної допомоги. В процесі виконання другого етапу НДР в залежності від ступеню вживання психоактивних речовин вперше розроблено методи психотерапії, психокорекції та психопрофілактики адиктивної поведінки у підлітків, які можуть стати основою ефективної реалізації профілактичного напрямку в охороні здоров'я.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ
1. Методичні рекомендації:
а). С.І.Табачніков, Г.А. Пріб, Г.Є.Трофімчук, Є.М. Харченко «Лабораторно-інструментальні методи діагностики станів залежності від психоактивних речовин». Київ – 2010. – 27с.;
б). С.І.Табачніков, Є.М. Харченко, Г.А. Пріб, Г.Є.Трофімчук, Г.М. Тищенко, М.Ю. Ігнатов, Д.С. Лебедєв «Лабораторні методи діагностики інтоксикації психоактивними речовинами». Київ – 2010. – 22с.;
в). Медико-соціальна корекція і профілактика вживання психоактивних речовин у дітей. Методичні рекомендації / Вієвський А.М., Табачніков С.І., Шейман Б.С., Жданова М.П. [та ін.]. – Київ, 2012. – 36 с.
г). Табачніков С.І., Гапонов К.Д., Маркова М.В. Удосконалення лікувально-реабілітаційного супроводу хворих на алкогольну залежність в умовах її сучасного патоморфозу. Київ – 2013. – 24с.

2. Методичний посібники:
1. С.І.Табачніков, А.М. Вієвський, Г.А. Пріб, Г.Є.Трофімчук, Є.М. Харченко «Профілактика та лікування розладів, пов'язаних із зловживанням алкоголем та іншими психоактивними речовинами в установах первинної медико-санітарної допомоги».
2. Питання клінічної діагностики та лікування патологічної схильності до азартних ігор / С. І. Табачніков, О. А. Ревенок, О. М. Дзюба, К. В. Аймедов, О. С. Осуховська // Методичний посібник. — Київ, 2011. — 23 с.
3. Очерки детской психиатрии / Под ред. С.И. Табачникова и В. Фримонд // Методическое пособие. — Киев, 2012. — 343 с.
4. Лекции по психиатрии для врачей общей практики и семейных врачей / Под ред. И.А. Марценковского // Методическое пособие. — Киев: Здоровье Украины, 2013. — 516 с.
5. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах / За ред. Пінчук І.Я. Бабова К.Д., Гоженка А.І. // Методичний посібник. — Київ: Видавничий дім «Каліта», 2014. – 92 с.

3. Монографії:
1. Кутько И.И., Табачников С.И., Долганов А.И. и др. «Медико-психологическое обеспечение безопасности и надежности работы персонала атомных электростанций», - Киев: Здоровье, 1994. - 228 с.
2. Михайлов Б.В., Табачников С.И., Витенко И.С. «Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений». – Харьков: ОКО, - 2002. – 768 с.
3. Табачников С.И., Абрамов В.А., Подкорытов В.С. «Основы качественной психиатрической практики», - Донецк: Каштан, 2004. – 248 с.
4. Бабюк И.А., Табачников С.И., Седнев В.В. « Кримиальная сексология», Донецк – Киев:ПРОФИ-Донетчина, 2003. – 224 с.
5. Табачников С.И., Первый В.С. «Фобии: клиника, диагностика, лечение, профилактика», - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2005.- 346 с.
6. Табачников С.И., Я.С. Песиков, Е.Н. Зинченко, А.Е. Гатицкая «Психотерапия в комплексном лечении больных с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях». - Киев-Донецк :Песиков центр «Медицина тонких энергий», 2010. - 94 с.
7. Табачников С.И., Филатова О.А., Я.С. Песиков, А.Е. Гатицкая «Панические состояния. Психотерапия и рефлексотерапия», - Киев-Донецк: Песиков центр «Медицина тонких энергий», 2012.- 150 с.
8. Аймедов К.В. Ігроманія – паралельний світ / Під редакцією О.А. Ревенка // Монографія – К.: НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України: LAT&K, 2012. – 244 с.
9. Козідубова В.Н., Кузнєцов В.М., Вербенко В.А. «Психіатрія» / Підручник – Харків: Оберіг, - 2013. – 1164 с.
Серед досягнень в області патентно-ліцензійної діяльності:
– В.М.Синицький, Л.О.Громов, А.Є.Горбань, Т.В.Ковтун, Н.А.Стогній, Н.К.Харченко, В.І.Вороновська. Спосіб лікування абстинентного синдрому у хворих з опійною залежністю. Патент (№ 59481 МКП А 61 К № 31135 А 61 Р 25- 30, пул. від 15.09.2003 р.);
– Криштаб Т.П., Романовська В.О., Карпенко В.І., Рокитко П.В., Таширєв О.Б., Литвинов В.Б., Стогній Н.А., Ковтун Т.В., Лебедєв Д.С., Ісаєнко В.М., Кисла Л.В. Патент на корисну модель № 19993 Спосіб одержання біологічно активної добавки для лікування алкогольної та наркотичної залежності від 15.01.2007 р.
– Песіков Я.С., Гатицька А.А. Патент на корисну модель № 41251 Спосіб лікування алкоголізму від 12.05.2009 р.
– Песіков Я.С., Гатицька А.А. Патент на корисну модель № 43138 Голка для вушної рефлексотерапії від 10.08.2009 р.
– Аймедов К.В. Авторське свідоцтво на винахід № 4058 БРТВ управління охорони здоров'я Одеської Облдержадміністрації «Спосіб фармакотерапії тривожно-депресивних проявів при патологічній схильності до азартних ігор», 2011 р.
У відділі було захищено такі дисертаційні дослідження:
Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:
1. Тітієвський С.В. Лонгітудінальне дослідження психічних розладів у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (1999), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
2. Мельник В.І. Епілепсія в судово-психіатричній практиці (клініка, судово-психіатрична оцінка, профілактика) (2001), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
3. Артемчук А.Ф. Проблема коморбідності алкогольної залежності та клініко-патогенетичної обґрунтування комплексних терапевтичних програм (2005), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
4. Абрамов О.В. Системно-стркутурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів (2005), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І..
5. Зайцев О.О. Психічна патологія у осіб молодого віку, які скоїли сексуальні злочини (діагностика, клініка, лікування та профілактика) (2005), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
6. Седнєв В.В. Система діагностичних, профілактичних, психокорекційних та реабілітаційних заходів при невротичних розладах у дітей (2005), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
7. Первий В.С. Фобічний синдром при невротичних і соматоформних розладах 9діагностика, клініка, профілактика та лікування (2006), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
8. Маркова М.В. Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім'ї (медико-психологічні аспекти) (2006), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
9. Пушкарьова Т.М. Депресивні та тривожні розлади непсихотичного рівня у жінок під час вагітності, після пологів та охорона психічного здоров'я немовлят (клініка, діагностика, терапія, профілактика) (2006), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
10. Пріб Г.А. Медико-соціальна експертиза обмежень життєдіяльності у психічно хворих (діагностика, клініка, реабілітація) (2008), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
11. Гриневич Є.Г. Психотерапія, психопрофілактика та корекція постраждалих з психічними розладами внаслідок надзвичайних ситуацій (2008), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
12. Васильєва А.Ю. «Невротичні та неврозоподібні розлади у хворих на хронічні соматичні захворювання і принципи їх лікування в амбулаторній загально медичній практиці» (2011), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
13. Аймедов К.В. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) (2011), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Ревенок О.А.
14. Осуховська О.С. «Система психогігієни, психопрофілактики та психотерапії адиктивної поведінки в учнів шкіл та студентів вищих навчальних закладів» (2012), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
15. Вієвський А.М. «Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин у дітей і підлітків (клінічна феноменологія, профілактика та корекція) (2012), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
16. Риткіс І.С. «Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії і корекції тютюнопаління та тютюнової залежності в осіб молодого віку» (2014), науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:
1. Зайцев О.О. Причини та умови формування девіантної поведінки підлітків, які скоїли сексуальні злочини, її корекція та профілактика (1992).
2. Гриневич Є.Г. Непсихотичні психічні розлади у хворих на калькульозний холецистит та їх корекція (1999).
3. Горбань А.Є. Комплексний методичний метод лікування опійної наркоманії (2002).
4. Пінчук І.Я. Система реабілітації пацієнтів з деменцією при хворобі Альцгеймера в стаціонарних та поза клінічних умовах (2002).
5. Іванов Д.А. Клініко-психопатологічні особливості психічного інфантилізму у військовослужбовців строкової служби (2003).
6. Карачевський А.Б. Психопатологічні прояви, типологія та прогноз перебігу опійного абстинентного синдрома, його терапія з використанням плазмофареза (2003).
7. Пріб Г.А. Соціальне функціонування хворих параноїчною шизофренією яка поєднана з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголя (2003).
8. Сойнікова В.Г. Клінічна типологія і прогностичні критерії перебігу ремісій тютюнової залежності (2003).
9. Абдряхімова Ц.Б. Рання діагностика, клініка, профілактика та корекція невротичних, пов'язаних зі стресом розладів в учнів ліцеїв (2003).
10. Зінченко О.М. Система психотерапії в комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах установ нового типу (2004).
11. Осуховська О.С. Клініко-психопатологічні особливості розладів особливості у учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскої АЕС у віддалений період та їх корекція (2004).
12. Аймедов К.В. Умовно-рефлекторна терапія опійної наркоманії (2005).
13. Гашкова Л.А. Психічні розлади у ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (клініка, діагностика, підходи до лікування) (2005).
14. Задорожний В.З. Особливості агресивної поведінки підлітків з розладами особистості (2006).
15. Мельник А.В. Примусові заходи медичного характеру щодо осіб із коротко часовими психотичними розладами психічної діяльності алкогольного та органічного ґенезу (2008).
16. Баркалов Б.А. Психотерапія та психопрофілактика у комплексному лікуванні хворих із залежністю від опіоїдів, інфікованих ВІЛ (2009).
17. Шляхов І.М. «Тривожно-депресивні розлади, коморбідні з алкогольною залежністю, у жінок (клініко-психопатологічні, психотерапевтичні та психофармакотерапевтичні аспекти) (2010).
18. Зборовський О.М. Психічні розлади непсихотичного регістру у постраждалих гірників з термічними ураженнями (діагностика, клініка, профілактика та корекція) (2011).
19. Марценковська І.І. Клінічна типологія та особливості шкільної дезадаптації у дітей з гіпокінетичними розладами (2011).
20. Гатицька А.Е. Писхотерапія у комплексном лікуванні хворих з алкогольною залежностью в амбулаторних умовах у крупном центрі Донбаса (2011).
21. Лобанов С.О. Розлади адаптації у ВІЛ-інфікованих осіб на ранніх стадіях захворювання (типологія, динаміка, рабілітація) (2011).
22. Орловська Я.В. «Непсихотичні психічні розлади, що поєднуються зі вживанням алкоголю особами молодого віку» (2012).
23. Гапонов К.Д. «Комплексне лікування хворих на алкогольну залежність в умовах її сучасного патоморфозу» (2012).
24. Очколяс В.І. «Непсихотичні психічні розлади у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (клініка, діагностика, психотерапія)» (2012).

Зараз виконуються наступні дисертаційні дослідження:
1.Кіосєва О.В. «Модель медико – соціальної допомоги особам молодого віку з розладами адаптації, які вживають ПАР (на прикладі студентської молоді)» (докторант з відривом від виробництва 2 – го року навчання). Наукові консультанти – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І. та д-р мед. наук Пінчук І.Я.
2. Соловйова М.С. «Психогігієна, психопрофілактика і корекція невротичних розладів у службовців фінансово-кредитних установ» (аспірант без відриву від виробництва 3 – го року навчання). Науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
3. Вороніна О.В. Психічні розлади непсихотичного регістру у осіб жіночої статі молодого віку з тютюнопалінням та тютюновою залежністю 9клініка, діагностика, профілактика та лікування) (аспірант з відривом від виробництва 2 – го року навчання). Науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.
4. Синіцька Т.В. «Психопрофілактика адиктивної поведінки у студентської молоді (медико-психологічний підхід» (здобувач). Науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Маркова М.В.
5. Чепурна А.М. « Психопрофілактика та психокорекція дезадаптивної поведінки у учнів загальноосвітніх шкіл, які вживають ПАР» (здобувач). Науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Табачніков С.І.

Співробітники відділу брали участь у урочистих заходах Академії наук вищої освіти України та Українського видавничого центру «Галактика – С»
з врученням нагород:
1. «Діловий імідж України», 2012 р. – проф. Табачніков С.І.
2. «Флагмани освіти і науки України», 2013 р. – проф. Табачніков С.І., проф. Харченко Є.М.
3. «Україна й українці – цвіт нації, гордість країни», 2013 р. – проф. Табачніков С.І.
4. «Флагмани сучасної медицини», 2014 р. – проф.Табачніков С.І.
5. «Медична еліта України, охорона психічного здоров'я нації», 2014 р. - проф. Табачніков С.І., Синіцька Т.В., Чепурна А.М.

Адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103. тел./ факс: 468-32-15.
e-mail: undisspn@ukr.net

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite