Ukrainian English

Історія створення відділу

У 2000 р. шляхом об'єднання клінічних підрозділів – відділень немедикаментозних методів терапії та психічних розладів дитячого та підліткового віку створено відділ нових методів терапії. У 2001 р. відділ перейменовано у відділ медико-соціальних проблем терапії психічних розладів у складі сектору психофармакотерапії та сектору медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків з психічними та поведінковими розладами. В 2013 р. останній було реорганізовано в окремий відділ психічних розладів у дітей та підлітків.
Напрямки діяльності:

- розробка нормативно-правової бази медико-соціальної допомоги психічно хворим та її наближення до європейських та світових стандартів;
- наукове обґрунтування та розробка клінічних протоколів, стандартів, критеріїв якості лікувально-діагностичної та соціореабілітаційної допомоги хворим із психічними розладами, визначення її гарантованих обсягів;
- наукове обґрунтування і вдосконалення організаційних форм психіатричної допомоги, реабілітації, соціального захисту пацієнтів з психічними розладами;
- наукова розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психічних розладів;
- розробка методологічних принципів та методичних підходів до надання лікувально-діагностичної допомоги хворим з психічними розладами у загальномедичній практиці;
- розробка науково-методичних та організаційних аспектів фармакоепідеміології та фармакоекономіки у галузі психіатрії;
- проведення апробації та клінічних випробувань нових методів терапії, приладів та лікарських засобів;
- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук;
- надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров'я;
- надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами;
- вивчення, аналіз і розробка рекомендацій щодо використання в Україні зарубіжного досвіду з проблем терапії психічних розладів;
- організація та участь у роботі регіональних, загальнодержавних, міжнародних науково-практичних конференцій, нарад, симпозіумів з питань соціальної психіатрії;
- організація та здійснення навчально-педагогічної діяльності з підвищення кваліфікації психіатрів у галузі медико-соціальних проблем терапії психічних розладів у різних категорій населення.

Досягнення, здобутки

Науково-дослідні роботи, виконані у відділі:

• Розробити стандарти клінічної практики та науково обґрунтувати гарантовані обсяги лікувально-діагностичної допомоги хворим з афективними розладами (2002-2005 рр.).

• Науково обґрунтувати принципи медико-соціальної допомоги та розробити і впровадити стандарти сучасної діагностики, терапії та реабілітації хворих з першим психотичним епізодом (2006-2009 рр.).

• Науково обґрунтувати, розробити та впровадити критерії якості надання медико-соціальної допомоги хворим на шизофренію (2010-2012 рр.).

• Розробка комплексної системи організації медико-соціальної допомоги при психічних розладах з високими рівнями інвалідизації (на прикладі шизофренії та розладів спектру аутизму), 2013-2015 рр.

Інформаційно-методичні матеріали

• Табачніков С.І., Ігнатов М.Ю., Пішель В.Я. та ін. Правила застосування фізичного обмеження та ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади // Методичні рекомендації. – К., 2001. – 11 с.
• Волошин П.В., Табачніков С.І., Напреєнко О.К., Марута Н.О., Бачеріков А. М., Підкоритов В.С., Реміняк В.І., Домбровська В.В., Пішель В.Я., Д'яченко Л.І. Методи лікування, що становлять підвищений ризик для здоров'я особи та їх застосування при наданні психіатричної допомоги // Методичні рекомендації: МОЗ України, АМН України, Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи. − Харків, 2001. – 18 с.
• Бикшаева Я.Б., Влох И.Й., Журавлев А.Ю., Михняк С.И., Пишель В.Я. Под редакцией И.А. Марценковского Для нас важно Ваше содействие // Информация для родственников больных с психотическими нарушениями: Инициативная группа «Психиатрия  век». – Киев, 2001 – 38с.
• Марценковский И.А., Полывяная М.Ю., Пишель В.Я. и др. Применение конвульсофина (кальциевой соды вальпроевой кислоты) в неврологии и психиатрии // Методические рекомендации. – К., 2002. – 28 с.
• Пишель В.Я., Полывяная М.Ю. Депрессия: диагностика и лечение // Библиотека практикующего врача: Здоровья Вашему дому. – Киев 2003. – 52 с.
• Пішель В.Я., Полив'яна М.Ю., Ігнатов М.Ю., Онищенко Є.В. Диференційована фармакотерапія хворих з опіоїдною залежністю // Методичні рекомендації. − Київ: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2004. − 27 с.
• Пішель В.Я., Ігнатов М.Ю., Полив'яна М.Ю. Допомога при психічних станах та станах залежності // Довідкове видання: Бібліотечка практикуючого лікаря. – Київ, 2004. – 84 с.
• Марценковский И.А., Пишель В.Я., Бикшаева Я.Б. Програмно-целевое обслуживание пациентов с психозами // Методические материалы для курсов стажировки и информации: Украинский НИИ социальной, судебной психиатрии и наркологии. – Киев, 2005. – 28 с.
• Лебедєв Д.С., Ігнатов М.Ю., Літвінов В.Б., Пішель В.Я., Полив'яна М.Ю. Використання у загальномедичній практиці експрес-тестів на наявність психоактивних речовин // Методичні рекомендації: МОЗ України, Український НДІ соціальної, судової психіатрії та наркології. – Київ, 2006. – 18с.
• Пішель В.Я., Полив'яна М.Ю., Гузенко К.В. Сучасні принципи та практика надання психіатричної допомоги пацієнтам з першим психотичним епізодом // Методичні рекомендації: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. − Київ, 2008. – 26 с.
• Марценковський І.А., Бікшаєва Я.Б., Ткачова О.В. Вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектра аутизму // Методичні рекомендації. − Київ: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2009. − 32 с.
• Марценковський І.А., Підкоритов В.С., Казакова С.Е., Бікшаєва Я.Б., Мартинюк В.Ю., Романчик О.Д., Марценковська І.І., Ткачова О.В. Програмно-цільове обслуговування дітей та підлітків із гіперкінетичним розладом // Методичні рекомендації.− Київ: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2009. − 48 с.
• Пішель В.Я., Дзеружинська Н.О., Марценковський І.А., Бікшаєва Я.Б., Полив'яна М.Ю., Гузенко К.В. Перший психотичний епізод. Інформаційні матеріали. – К., 2010.– 52 с.
• Пішель В. Я., Полив'яна М. Ю., Сотніченко В. В. / Метод оцінки тягаря, що виникає у сім'ї хворого на шизофренію / Інформаційний лист. – 2012. – № 12. – С. 4.
• Пінчук І.Я., Пішель В.Я., Дзюба О.М., Олійник О.П. Сучасні методи проведення обов'язкових попередніх і періодичних психіатричних оглядів. Інформаційні матеріали. – К., 2013.– 35 с.
• Пішель В. Я., Полив'яна М. Ю., Сотніченко В. В. Міжнародна класифікація функціонування: застосування при розладах шизофренічного спектру / Інформаційний лист. – К., 2014.

Дисертаційні роботи, виконані у відділі

• Пішель В.Я. Еферентні методи лікування в сучасній біологічній терапії психічних захворювань (клініко-психопатологічне та клініко-лабораторне дослідження): Автореф. дис. ... д.мед.н., К., 2001. – 36 с.
• Дзеружинська Н.А. Коморбідні психічні розлади у літніх пацієнтів загальної медичної (кардіологічної) практики: Автореф. дис. ... д.мед.н., К., 2003. – 32 с.
• Хоменко О.О. Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку: Автореф. дис. ... канд.мед.н., К., 2005. – 17 с.
• Полшкова С.Г. Клініко-психопатологічна характеристика та удосконалення профілактики й лікування психічних розладів, пов'язаних зі стресом, у гірників, що постраждали внаслідок аварій на вугільних шахтах Донбасу: Автореф. дис. ... канд.мед.н., К., 2005. – 16 с.
• Теклюк С.В. Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики: Автореф. дис. ... канд.мед.н., К., 2006. – 20 с.
• Бікшаєва Я.Б. Особливості клінічної типології та лікування соматоформних розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної системи: Автореф. дис. ... канд.мед.н., К., 2006. – 23 с.
• Гузенко К.В. Клініко-соціальна характеристика пацієнтів з першим психотичним епізодом та удосконалення лікувально-діагностичної допомоги даній категорії хворих: Автореф. дис. ... канд.мед.н., К., 2009. – 20 с.
• Сотніченко В.В. Медико-психологічні критерії якості психіатричної допомоги хворим на шизофренію: Автореф. дис. ... канд.мед.н., К., 2013. – 18 с.
Кадровий склад

Пішель Віталій Ярославович – д-р мед. наук, проф., завідувач відділу.
Полив'яна Марина Юріївна – канд. психол. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник.
Сотніченко Вікторія Владиславівна – канд. мед. наук, старший науковий співробітник.
Гузенко Катерина Валеріївна – канд. мед. наук , старший науковий співробітник.
Мельничук Валентина Миколаївна – лаборант.

Поштова адреса:

04080 Київ, вул. Фрунзе, 103.
тел.: (044) 503-87-00
факс: (044) 468-50-36
e-mail: v_pishel@yahoo.com

Банер
Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite