Ukrainian English

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.620.01 УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ
ЗДОБУВАЧАМИ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ

Перелік документів та їх обсяг, процедура приймання дисертації до попереднього розгляду та подальшого захисту в спеціалізованій вченій раді Д 26.620.01 Укр. НДІ ССПН здійснюється згідно з Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.09.2011 року № 1059 z1170-11 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11) (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №270 ( z0466-12 ) від 12.03.2012 ).
Документи атестаційної справи згідно з Переліком, що зазначений у додатку №2 Положення про спеціалізовану вчену раду (далі – СВР), здобувач подає секретарю спеціалізованої вченої ради не пізніше ніж за 10 днів до засідання СВР на якому планується прийняття дисертації до попереднього розгляду.
Спеціалізована вчена рада Д 26.620.01 приймає на розгляд документи здобувачів наукового ступеню кандидата та доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – «психіатрія».
Документи, подані не в повному обсязі або з порушенням вимог до їх оформлення не приймаються до розгляду СВР та повертаються здобувачеві на доопрацювання.
Документи, що надані вченому секретарю СВР в належній формі та в повному обсязі, візуються головою спеціалізованої вченої ради та представляються на найближчому засіданні СВР для прийняття дисертації до попереднього розгляду з призначенням комісії (не менше трьох осіб) з членів ради (фахівцям за профілем дисертації) для вивчення роботи та надання висновку про її науковий рівень, відповідність профілю ради, повноту опублікованих матеріалів (відповідно до наказу МОН від 17.10.2012 року
№ 1112 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1380 від 03.12.2012 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2129-12/paran6#n6, № 365 від 21.03.2013 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0463-13), тощо.
Дисертанти, які не проходили апробацію в Укр. НДІ ССПН, перед прийняттям до СВР в обов'язковому порядку прослуховуються з доповіддю членами апробаційної та спеціалізованої ради Укр. НДІ ССПН.
Здобувачі мають бути присутніми на всіх засіданнях СВР, де обговорюються їх дисертаційні роботи. За необхідності вони надають пояснення, відповідають на запитання.
Процедура попереднього розгляду дисертації у СВР, подальшого захисту, подання документів атестаційної справи до МОН, порядок присудження наукового ступеню, визначається Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 року № 1059 z1170-11
(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11) (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №270 ( z0466-12 ) від 12.03.2012 ); Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженим Постановою КМ від 24.07.2013 р. № 567 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п).

Банер
Банер
Банер
Центр Ізотерапії
Про журнал
QR-Code dieser Seite